Omslag_scriptie.jpg

Onderzoek naar een omgeving voor beeldende vorming en techniek

Ruimte voor techniek en creativiteit.
Een onderzoek naar de vormgeving van een ideale omgeving waarin de vakken handvaardigheid, tekenen en techniek samenkomen.

‘We moeten omgevingen scheppen – op onze scholen, op werkplekken (…)
– waar iedere persoon wordt geïnspireerd om creatief te groeien.’

Sir Ken Robinson

Abstract
De scriptie 'Ruimte voor techniek en creativiteit' onderzoekt op welke manier een ideale omgeving voor de vakken handvaardigheid, tekenen en techniek vormgegeven kan worden. Voordat tot een antwoord gekomen kan worden, wordt in eerste instantie gekeken naar de meerwaarde van het vak techniek en de beweegredenen achter de combinatie van techniek met creatieve vakken. Vervolgens wordt het belang en de invloed van de fysieke leeromgeving benadrukt en uiteengezet. Aansluitend op deze uiteenzetting worden acht criteria gepresenteerd waaraan de fysieke schoolomgeving moet voldoen om een zo positief mogelijke invloed uit te oefenen op de gebruikers van het schoolgebouw. Deze criteria worden onderverdeeld in twee categorieën: meetbaar en voelbaar. Tot de meetbare criteria behoren: programmatische meerwaarde, flexibiliteit, klimaat en economie. De voelbare criteria bestaan uit: ruimtelijkheid, zintuiglijkheid, expressie en context. Wanneer deze criteria alle acht gezamenlijk en op een juiste manier ingezet worden, zullen ze leiden tot krachtige leeromgevingen.
Na de uiteenzetting van dit theoretische kader wordt een vertaalslag gemaakt naar de fysieke leeromgeving voor de vakken handvaardigheid, tekenen en techniek. Er wordt gekeken naar bepaalde facetten waarmee rekening gehouden dient te worden en er worden, aan de hand van een vertaling van de algemene criteria, een aantal aanbevelingen gedaan om een dergelijke omgeving op een bewuste manier zo optimaal mogelijk vorm te geven.

De scriptie is via deze link te bekijken en te downloaden.
Omslag_scriptie.jpg